Ochrana osobných údajov - GDPR

Zásady spracovania (Ochrana) osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom  noviniek alebo návštevníkom webu,

Zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a

zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Správcom  je Ing. Izabela Hamranová v zastúpení pre správcu Liwell, s.r.o., Dlhý rad 247, 95 135 Veľké Zálužie, Slovenská republika, IČO:46 939 601, DIČ: 2023653181, Okresný súd Nitra, Odd. SRO č. vložky: 33267/N .

Osobné údaje spracovávam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, počas ako dlhej doby a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421911 23 08 17 alebo na e-mail: tajomstvamladosti@belasolar.sk

Prehlásenie

Prehlasujem,  že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné

povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a to znamená že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich

dôvodov  (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, ktoré nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy

(napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru).

 • vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem,

aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielaním obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že moje novinky zaujímajú , a to po dobu X let od poslednej  objednávky.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, posielam vám newslettre len na základe vášho

súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom  zaslanom e-maily.

 • pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielené  reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • fotografická dokumentácia - živé akcie např. atd...doplňte své účely zpracování

Vaše osobní údaje si ponechávam do doby premlčiacich lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu  dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávame vaši IP adresu, ako dlho

sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné si prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných  technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.

Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a

organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom mám prístup len ja a moji spolupracovníci.

Pre  zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť

Vlastnou silou, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook, Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Postúpene dát mimo Európsku úniu

Všetko spracovávanie osobných údajov bude robené na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Rovnako, ako ja mám svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte rovnako aj vy pri spracovaní vašich osobných údajov isté práva. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu:tajomstvamladosti@belasolar.sk. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávam, za akým účelom, ako dlho, kde vaše osobné údaje získavam, komu ich poskytujem, kto ich okrem mňa spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávam, môžete ma požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú, či nie sú, z mojej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva pre prístup ma môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytnem bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.

 

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade  doplnili.

 

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby som vaše osobné údaje vymazala. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažem, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujem pre účely, pre ktoré som ich spracovávala,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, ku spracovaniu ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemám iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujem naďalej spracovávať,
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) osobných údajov, ktoré spracovávam na základe mojich oprávnených záujmov a zistím, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemám alebo sa
 • domnievate, že mnou vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažem všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie mojej právnej povinnosti alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu mojich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spôsobov spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale počas obmedzenej doby. Spracovanie osobných údajov musím obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne,
 • Vaše osobné údaje spracovávam bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musím), ale vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by ste mi v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli),
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujem pre hore uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“. Počas doby, keď posudzujem , či je vaša námietka oprávnená, som povinná spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať odo mňa všetky vaše osobné údaje, ktoré ste mi poskytli, a ktoré spracovávam na základe vášho súhlasu (pozri časť „Aké osobné údaje a prečo spracovávam a čo ma k tomu oprávňuje“). Vaše osobné údaje vám poskytnem v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby som mohla na vašu žiadosť údaje jednoducho previesť. Môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávam automatizovane v mojich elektronických databázach.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť  zabudnutý). Nechcem na vás

Zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systémov

všetkých čiastočných spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná  zákonnou povinnosťou, a napr. musím

evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Ak ide o marketingové aktivity, prestanem vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; vo zvyšných prípadoch tak urobím, ak nebudem mať závažné, oprávnené  dôvody pre to, aby som v takomto spracovávaní pokračovala.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam ak ste môj  zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie

vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť hlavne v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávam neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosti voči môjmu spôsobu spracovania osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budem veľmi rada, ak najskôr o takom podozrení budete informovať mňa(tajomstvamladosti@belasolar.sk), aby som s tým niečo mohla urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 1. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podania sťažnosti, či čokoľvek iné, sa môžete obracať emailom na tajomstvamladosti@belasolar.sk alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu Liwell s.r.o., Dlhý rad 247/2, 951 35 Veľké Zálužie, rovnako aj osobne na tej istej adrese. Vašu žiadosť vybavím bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, hlavne z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, som oprávnená túto dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budem samozrejme informovať.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu  Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU